Algemene Voorwaarden en Privacy Policy

 1. Algemeen

De cliënt wordt geacht kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden voorafgaand aan het eerste consult. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Ingrid de Klerck, Medisch Pedicure en de cliënt waarop Ingrid de Klerck, Medisch Pedicure deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 1. Inspanning Ingrid de Klerck, Medisch Pedicure

Ingrid de Klerck, Medisch Pedicure zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op moment bekende stand der wetenschap. Ingrid de Klerck, Medisch Pedicure  zoveel als redelijkerwijs mogelijk de cliënt informeren over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

 1. Afspraken

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Ingrid de Klerck, Medisch Pedicure melden. Indien de cliënt deze verplichting niet tijdig nakomt, mag Ingrid de Klerck, Medisch Pedicure 100 % van het honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag Ingrid de Klerck, Medisch Pedicure  de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk aankomen kan Ingrid de Klerck, Medisch Pedicure  de afspraak annuleren en het geheel afgesproken honorarium berekenen. Ingrid de Klerck, Medisch Pedicure moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. (Overmacht zijn uitzonderingen).

 1. Betaling

Ingrid de Klerck, Medisch Pedicure vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de praktijk. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen.

Indien cliënt ook na het verstrijken van een gestelde nadere betalingstermijn het verschuldigde bedrag en rente niet heeft betaald, is cliënt verplicht Ingrid de Klerck, Medisch Pedicure  alle buitenrechtelijke en gerechtelijke kosten, inclusief kosten voor juridische bijstand te vergoeden.

Tevens heeft Ingrid de Klerck, Medisch Pedicure  het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te weigeren zonder opgaaf van redenen.

 1. Persoonsgegevens & Privacy (zie onderaan deze tekst voor meer uitgebreide uitleg)

De cliënt voorziet Ingrid de Klerck, Medisch Pedicure  voor de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Ingrid de Klerck, Medisch Pedicure aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandeling. Ingrid de Klerck, Medisch Pedicure neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een (elektronisch) klantenbestand. Ingrid de Klerck, Medisch Pedicure behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

 1. Geheimhouding

Ingrid de Klerck, Medisch Pedicure is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak, Ingrid de Klerck, Medisch Pedicure  verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

 1. Aansprakelijkheid en eventuele klachten

Ingrid de Klerck, Medisch Pedicure is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Ingrid de Klerck, Medisch Pedicure  is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.  Ingrid de Klerck, Medisch Pedicure is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk. Indien de cliënt desondanks toch een klacht in wil dienen over de behandeling kan dat via www.provoet.nl/klachten want Ingrid de Klerck, Medisch Pedicure is aangesloten bij de Wkkgz (Wet kwaliteit en geschillen zorg).

 1. Garantie

Ingrid de Klerck, Medisch Pedicure geeft de cliënt 5 werkdagen garantie op de behandeling. De cliënt dient binnen deze termijn (telefonisch) contact op te nemen voor het melden van de klacht en het maken van een tussentijdse afspraak voor nabehandeling. Deze garantie vervalt indien: de cliënt de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd of de cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.

 1. Beschadiging & diefstal

Ingrid de Klerck, Medisch Pedicure heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Diefstal wordt gemeld bij de politie.

 1. Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich in de praktijk behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien cliënt na herhaalde waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Ingrid de Klerck, Medisch Pedicure  het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te weigeren zonder opgaaf van reden.

 1. Persoonlijke hygiëne

De cliënt dient in schone kleding en met gewassen voeten naar de praktijk te komen. Indien de cliënt sterk vervuild en/ of zich met een sterke lichaamslucht meldt bij de praktijk wordt hem/ haar de toegang geweigerd i.v.m. het oog op aantasting van het meubilair en de apparatuur. De cliënt wordt tevens geacht zonder nagellak op de teennagels naar de praktijk te komen. Indien hij/ zij dat niet kan of wil doen wordt er een tarief in rekening gebracht door Ingrid de Klerck, Medisch Pedicure. Dit tarief staat vermeld op de website en wordt ook aangegeven in de praktijkkamer van Ingrid de Klerck, Medisch Pedicure.

 

Privacy Policy Ingrid de Klerck Medisch Pedicure

Ingrid de Klerck Medisch Pedicure hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.
In deze Privacy Policy wil ik heldere en transparante informatie geven over hoe ik omga met persoonsgegevens.

Ik doe er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.
Ingrid de Klerck Medisch Pedicure houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval:

 • persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Policy
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als ik deze nodig heb voor de verwerking van uw persoonsgegevens
 • Passende technische en organisatorische maatregelen heb genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is
 • Geen persoonsgegevens doorgeef aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt
 • Op de hoogte ben van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren

Als Ingrid de Klerck Medisch Pedicure ben ik verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van mijn Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met mij wenst op te nemen kan dit via het contactformulier op mijn site of u kunt mij emailen.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten of geïnteresseerden

Persoonsgegevens van klanten of geïnteresseerden worden door Ingrid de Klerck Medisch Pedicure verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Ingrid de Klerck Medisch Pedicure o.a. de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • (Zakelijk) Telefoonnummer
 • (Zakelijk) E-mailadres
 • BSN nummer
 • Zorgverzekeringsnummer

Uw persoonsgegevens worden door Ingrid de Klerck Medisch Pedicure opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kan ik aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maak ik gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de (financiële) administratie

Ik geef nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee ik geen verwerkersovereenkomst heb afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maak ik hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zal ik de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij mij opvraagt. In een dergelijk geval dien ik medewerking te verlenen en ben dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kan ik persoonsgegevens delen met derden indien u mij hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Ik  verstrek geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Ik verwerk enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Ingrid de Klerck Medisch Pedicure bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Ik heb passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo heb ik bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens Ingrid de Klerck Medisch Pedicure van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan
 • Ik  hanteer een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen
 • Ik pseudonimiseren en zorg voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is
 • Ik maak back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidente
 • Ik test en evalueer regelmatig mijn maatregelen
 • Evt. toekomstige medewerkers zullen worden geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke ik van u ontvangen heb. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door mij of door één van mijn verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door mij te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Ik kan u vragen om u te legitimeren voordat ik gehoor kan geven aan voornoemde verzoeken.

Mag ik uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vraag ik u hierover direct contact met mij op te nemen. Komen wij er samen niet uit dan vind ik dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van mijn Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met mij op.